Odporúčania k indikovaniu vyšetrení na stanovenie prenášačstva kauzálnych DNA variantov/mutácií

Genetické testovanie prenášačstva sa uskutočňuje u osôb, ktoré nenesú klinické symptómy genetického ochorenia, ale majú riziko genetického ochorenia pre svoje potomstvo, alebo sú ešte v predklinickom štádiu ochorenia, ktoré sa u nich ešte počas života môže manifestovať. Prenášač genetického ochorenia má jednu abnormálnu alelu pre ochorenie. Ak je asociovaná s autozómovo recesívnym alebo X-viazaným ochorením, prenášač kauzálnej mutácie je spravidla asymptomatický. Ak sa spája s autozómovo-dominantných ochorením, osoba má jednu normálnu a jednu mutovanú kópiu génu a môže byť manifestná pre ochorenie, alebo asymptomatická, s vysokým rizikom vzniku ochorenia v neskoršom živote. Prenášačstvo recesívnych mutácií u oboch partnerov, alebo dominantných mutácií (manifestujúcich sa po reprodukčnom období) u jedného z partnerov, predstavuje výrazne zvýšené riziko ochorenia pre ich potomkov (25% resp. 50%).
Stanovenie kauzálnych patogénnych mutácií pre monogénové choroby umožní kvalifikovanú genetickú konzultáciu so stanovením individuálnej aj rodinnej prognózy. Umožní plánovanie potomstva aj v rodinách s vysokým rizikom rekurencie ochorenia. Zvýši sa pravdepodobnosť, že zdravé deti budú mať aj partneri, ktorí sa v súčasnosti kvôli riziku rekurencie zriekajú potomstva.
Náklady verejného zdravotníctva sa znížia o výdavky na zbytočné, necielené, opakované a nešpecifické diagnostické a terapeutické úkony.
Postupne sa štatisticky nasýti poznanie populačnej incidencie veľkého množstva mendelovsky dedičných chorôb, čo umožní genetický novorodenecký skríning najčastejších, najzáväznejších a predovšetkým liečiteľných mendelovsky dedičných chorôb.
Uvedený doporučený postup stanovuje minimálne indikačné kritériá pre laboratórne vyšetrenie prenášačstva mutácií monogénne dedičných ochorení. Vychádza z príslušných odporúčaní Európskej spoločnosti lekárskej genetiky – ESHG (1), Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárska genetika na Slovensku (zo dňa 12.04.2014, čiastka 21-22, ročník 62), zo Zásad genetického testovania (prijatých Výborom SSLG SLS 02.03.2012, www.sslg.sk) a odporúčaní American College of Medical Genetics and Genomics – ACMG (2) a American College of Obstetricians and Gynocologists – ACOG (3) pre skríning prenášačstva genetických ochorení, zohľadňujúc súčasné poznatky vedy ako aj efektívne čerpanie prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

INDIKAČNÉ KRITÉRIÁ

Testovanie prenášačstva genetických chorôb indikuje klinický genetik a považuje sa za medicínsky potrebné, ak je splnené jedno z týchto kritérií:

A. RECESÍVNE DEDIČNÉ OCHORENIA:
1. Rodičia detí postihnutých recesívnou chorobou na potvrdenie správnosti DNA diagnostiky, na vylúčenie mutácií de novo (resp. nonpaternity/nonmaternity)

1. línia vyšetrenia – cielená analýza rodinne špecifickej mutácie identifikovanej u postihnutého potomka

2. Pokrvne príbuzné osoby pacienta (1- alebo 2-stupňový príbuzní), postihnutého recesívnou chorobou alebo s rizikom prenášačstva vyšším ako 1/64, stanoveným na základe analýzy rodokmeňa.

1. línia vyšetrenia – cielená analýza rodinne špecifickej mutácie identifikovanej u postihnutého príbuzného.
2. línia vyšetrenia – ak mutácia/mutácie u príbuzného pacienta nie sú známe alebo pacient nie je dostupný, vyšetruje sa panel najčastejších mutácií pre príslušné ochorenie so záchytnosťou minimálne 90%.
3. línia vyšetrenia – ak pre ochorenie nie je k dispozícii panel najčastejších mutácií so záchytnosťou minimálne 90%, alebo tento panel neodhalil žiadnu mutáciu, tak nasleduje sekvenovanie celého príslušného génu.

3. Pokrvne príbuzné osoby (1- alebo 2-stupňový príbuzní) s osobou, s potvrdeným prenášačstvom recesívnej mutácie alebo s rizikom vyšším ako 1/64, stanoveným na základe analýzy rodokmeňa.

1. línia vyšetrenia – cielená mutačná analýza identifikovanej rodinne špecifickej mutácie v príslušnom géne.

4. Partner osoby s potvrdeným prenášačstvom recesívnej mutácie.

Ak pre ochorenie nie je k dispozícii panel najčastejších mutácií so záchytnosťou minimálne 90%, alebo tento panel neodhalil žiadnu mutáciu, tak nasleduje sekvenovanie celého príslušného génu a vyšetrenie veľkých génových prestavieb (v zmysle aktuálnych diagnostických poznatkov pre dané ochorenie).

5. Anonymný darca gamét – nezahŕňa samodarcov:

Všeobecne pre monogénne dedičné recesívne ochorenia, u ktorých je frekvencia prenášačstva v danej populácii väčšia ako 1:50.
Väčšinová populácia

1. Cystická fibróza (CF) – frekvencia prenášačov cca 1 : 30 – vyšetrenie panelu minimálne 50 najčastejších mutácií CFTR génu
2. Spinálna muskulárna atrofia (SMA) – frekvencia prenášačov cca 1 : 40 – vyšetrenie počtu kópií génov SMN1, SMN2
3. Nesyndrómová hluchota (NSHL) – frekvencia prenášačov cca 1 : 27 – komplexná mutačná analýza génu GJB2

Rómska populácia

1. Fenylketonúria (PKU) – frekvencia prenášačov cca 1 : 17 –

1. línia vyšetrenia – cielené vyšetrenie špecifickej mutácie p.R252W v géne PAH
2. línia vyšetrenia – ak analýza neodhalí mutáciu, sekvenovanie exónov 5, 7, 9 a 12 génu PAH
3. línia vyšetrenia – ak analýza neodhalí mutáciu, postupné sekvenovanie ostatných exónov

2. Spinálna muskulárna atrofia (SMA) – frekvencia prenášačov cca 1 : 40 – vyšetrenie počtu kópií génov SMN1, SMN2
3. Primárny kongenitálny glaukóm – frekvencia prenášačov cca 1 : 19, cielená mutačná analýza mutácie p.E387K v géne CYP1B1 (1 exón)
4. Nesyndrómová hluchota (NSHL) – frekvencia prenášačov cca 1 : 30

1. línia vyšetrenia – komplexná mutačná analýza génu GJB2
2. línia vyšetrenia – ak analýza neodhalí mutáciu, cielená mutačná analýza mutácie IVS4+2T>C v géne MARVELD2 (1 exón)

5. Konsangvinita – príbuzenský vzťah partnerov s rizikom vyšším ako 1/64 (do úrovne príbuzenského vzťahu bratranec – sesternica druhého stupňa, R = 1/32), stanoveným na základe analýzy rodokmeňa.

1. krok vyšetrenia – primárne vyšetrenie jedného z partnerov, v prípade pozitivity vyšetrenia, následne vyšetrenie druhého z partnerov. Všeobecne pre monogénne dedičné recesívne ochorenia, u ktorých je frekvencia prenášačstva v populácii väčšia ako 1:50.

Väčšinová populácia

1. Cystická fibróza (CF) – frekvencia prenášačov cca 1 : 30 – vyšetrenie panelu minimálne 50 najčastejších mutácií CFTR génu
2. Spinálna muskulárna atrofia (SMA) – frekvencia prenášačov cca 1 : 40 – vyšetrenie počtu kópií génov SMN1, SMN2
3. Nesyndrómová hluchota (NSHL) – frekvencia prenášačov cca 1 : 27 – komplexná mutačná analýza génu GJB2

Rómska populácia

1. Fenylketonúria (PKU) – frekvencia prenášačov cca 1 : 17 – cielené vyšetrenie mutácie p.R252W v géne PAH
2. Spinálna muskulárna atrofia (SMA) – frekvencia prenášačov cca 1 : 40 – vyšetrenie počtu kópií génov SMN1, SMN2
3. Primárny kongenitálny glaukóm – frekvencia prenášačov cca 1 : 19 - cielená mutačná analýza mutácie p.E387K v géne CYP1B1 (1 exón)
4. Nesyndrómová hluchota (NSHL) – frekvencia prenášačov cca 1 : 30

1. línia vyšetrenia - komplexná mutačná analýza génu GJB2
2. línia vyšetrenia - ak analýza neodhalí mutáciu, cielená mutačná analýza mutácie IVS4+2T>C v géne MARVELD2 (1 exón)

2. krok vyšetrenia – cielené vyšetrenie druhého z partnerov na prítomnosť príslušnej mutácie, identifikovanej primárnym vyšetrením prvého partnera. V prípade negatívneho vyšetrenia platí:

1. línia vyšetrenia – panel najčastejších mutácií pre príslušné ochorenie so záchytnosťou minimálne 90%.
2. línia vyšetrenia – ak pre ochorenie nie je k dispozícii panel najčastejších mutácií so záchytnosťou minimálne 90%, alebo tento panel neodhalil žiadnu mutáciu, tak nasleduje komplexná mutačná analýza príslušného génu

B. DOMINANTNE DEDIČNÉ CHOROBY S NÁSTUPOM OCHORENIA PO REPRODUKČNOM VEKU (alebo pacient je dlho asymptomatický a existuje účinná terapia/prevencia pri záchyte v asymptomatickom období):

1. krok vyšetrenia – ak je známa mutácia u pacienta

Cielená mutačná analýza u pokrvne príbuznej osoby pacienta (1- alebo 2- stupňových), postihnutého dominantne dedičnou chorobou, alebo s rizikom vyšším ako 1/64, stanoveným na základe analýzy rodokmeňa (napr. Huntingtonova choroba, Fragilný X, Polycystické obličky, Spinocerebelárne ataxie, Myotonické dystrofie a iné).

2. krok vyšetrenia – ak mutácia u pacienta nie je známa, ale klinická dg. je jednoznačná a riziko príbuzného na základe analýzy rodokmeňa je vyššie ako 1/64:

1. línia vyšetrenia – mutácia resp. panel najčastejších mutácií pre príslušné ochorenie so záchytnosťou minimálne 90%.
2. línia vyšetrenia – sekvenovanie celého príslušného génu alebo vyšetrenie veľkých génových prestavieb, príp. expanzií (v zmysle aktuálnych diagnostických poznatkov pre dané ochorenie).

C. DOMINANTNE DEDIČNÉ CHOROBY S NÁSTUPOM OCHORENIA PRED UKONČENÍM REPRODUKCIE

Vyšetrenie primárne začína od postihnutej osoby, následne pokračuje vyhľadávaním asymptomatických príbuzných resp. detí, a to individuálne s ohľadom na rizikový vek a benefit z genetického testovania.

1. krok vyšetrenia – ak je známa mutácia u pacienta

Cielená mutačná analýza u pokrvne príbuznej osoby pacienta (1- alebo 2- stupňových), postihnutého dominantne dedičnou chorobou, alebo s rizikom vyšším ako 1/64, stanoveným na základe analýzy rodokmeňa (napr. Huntingtonova choroba, Fragilný X, Polycystické obličky, Spinocerebelárne ataxie, Myotonické dystrofie a iné).

2. krok vyšetrenia – ak mutácia u pacienta nie je známa, ale klinická dg. je jednoznačná a riziko príbuzného na základe analýzy rodokmeňa je vyššie ako 1/64:

1. línia vyšetrenia – mutácia resp. panel najčastejších mutácií pre príslušné ochorenie so záchytnosťou minimálne 90%.
2. línia vyšetrenia – sekvenovanie celého príslušného génu alebo vyšetrenie veľkých génových prestavieb, príp. expanzií (v zmysle aktuálnych diagnostických poznatkov pre dané ochorenie).

Zoznam skratiek:
CF cystické fibróza
CFTR gén cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
CYP1B1 gén cytochrome P450 family 1 subfamily B member 1
GJB2 gén gap junction protein beta 2
NSHL nesyndrómová hereditárna hluchota
SMA spinálne muskulárna atrofia
SMN1 gén survival of motor neuron 1
SMN2 gén survival of motor neuron 2
PAH gén phenylalanine hydroxylase
PKU fenyketonúria

Použitá literatúra:
1. J.C. Harper et al. on behalf of the European Society of Human Reproduction and Embryology and European Society of Human Genetics: Recent developments in genetics and medically assisted reproduction: from research to clinical applications. European Journal of Human Genetics, 26:12–33, 2018
2. Wayne W. Grody, et al.: ACMG position statement on prenatal/preconception expanded carrier screening, Genetics in medicine, Volume 15, Number 6, June 2013
3. ACOG Committee on Genetics, Carrier screening for genetic conditions, Opinion No. 691, Obstet Gynecol, 129e41-55, 2017,
4. Plášilová, M., Stoilov, I., Sarfarazi, M., Kádasi, Ľ., Feráková, E., Ferák, V.: Identification of a single ancestral CYP1B1 mutation in Slovak Gypsies (Roms) affected with primary congenital glaucoma. J. Med. Genet., 36/4:290-294, 1999
5. Minárik, G., Ferák, V., Feráková, E., Ficek, A., Poláková, H., Kádasi, Ľ.: High frequency of GJB2 mutation W24X among Slovak Gypsy patients with non-syndromic hearing loss (NSHL). Gen. Physiol. Biophys., 22/4:549-556, 2003
6. Polák, E. et al.: Phenylalanine hydroxylase deficiency in the Slovak population: Genotype-phenotype correlations and genotype-based predictions of BH4-responsiveness. Gene, 526:347-355, 2013
7. Kádaši, Ľ., Radvánszky, J. a kol. Časté monogénne dedičné ochorenia na Slovensku., VEDA, Bratislava 2014, ISBN 978-80-224-1363-3, 655 str.
8. Masindova, I., et al.: MARVELD2 (DFNB49) Mutations in the Hearing Impaired Central European Roma Population - Prevalence, Clinical Impact and the Common Origin. PLOS ONE, 10(4), Article Number: e0124232, 2015,
9. Soltysova, A., Tarova Tothova, E., Ficek, A., Baldovic, M., Polakova, H., Kayserova, HG., Kadasi, L.: Comprehensive genetic study of cystic fibrosis in Slovak patients in 25 years of genetic diagnosis. Clin. Respir. J., 12(3):1197-1206, 2018

Spracoval: prof. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc., MUDr. Alica Valachová
Konzultácia a oponentúra: Výbor SSLG

Schválil, dňa: 6.6.2019
Výbor SSLG
Hlavný odborník MZ SR MUDr. František Cisárik, CSc.

 

Dokument vo formáte PDF