SYNDRÓM HEREDITÁRNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA, VAJEČNÍKOV A PANKREASU.

NCCN – Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic

Version 2.2021- November 20, 2020

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_bop.pdf

Indikačné kritériá:

Molekulárno-genetické vyšetrenie génov asociovaných s predispozíciou k rakovine prsníka, vaječníkov, prostaty a pankreasu je indikované v nasledujúcich prípadoch:

 1. Pacienti z rodiny, kde bol potvrdený patogénny/potenciálne patogénny zárodočný variant génu asociovaného s predispozíciou k rakovine /prediktívne testovanie dokázaného variantu/
 2. Pacienti spĺňajúci vyšetrovacie kritériá, ktorí už v minulosti podstúpili genetické vyšetrenie limitovaného rozsahu /vyšetrenie BRCA1 a BRCA2 génov/ v odôvodnenej situácii.
 3. Rakovina v osobnej anamnéze:
  • Rakovina prsníka[1] v osobnej anamnéze + minimálne jedno z nasledujúcich kritérií:
   • ≤ 45 rokov v čase diagnózy
   • 46-50 rokov v čase diagnózy, ak má pacientka zároveň:
   • neznámu/neúplnú rodinnú anamnézu, alebo
   • ≥1 ďalšiu primárnu malignitu prsníka1 , alebo
   • ≥1 blízkeho príbuzného[2] s rakovinou prsníka1, vaječníkov[3], pankreasu[4] alebo prostaty[5] v akomkoľvek veku
   • ≤ 60 rokov v čase diagnózy a triple negatívny karcinóm alebo multifokálny nález
   • akýkoľvek vek v čase diagnózy, ak má pacientka zároveň:
    • ≥1 blízkeho príbuzného2 s rakovinou prsníka1 vo veku ≤50 rokov v čase diagnózy, alebo rakovinou vaječníkov3, pankreasu4 alebo prostaty5 v akomkoľvek veku
    • ≥3 prípady rakoviny prsníka v rodine (vrátane pacientky a príbuzných z jednej línie rodiny)
   • muž s rakovinou prsníka
  • Rakovina vaječníkov v osobnej anamnéze3
  • Rakovina pankreasu v osobnej anamnéze4
  • Karcinóm prostaty v osobnej anamnéze v akomkoľvek veku, ak je splnené aspoň jedno z nasledujúcich:
   • metastatické ochorenie
   • intraduktálna/cribrifornmná histológia
   • „high-risk“ alebo „very high-risk“ ochorenie
   • ak má pacient:
    • ≥1 blízkeho príbuzného2 s rakovinou prsníka vo veku ≤50 rokov v čase diagnózy, alebo rakovinou vaječníkov3, pankreasu4 alebo prostaty5 v akomkoľvek veku
    • ≥2 blízkych príbuzných2 s rakovinou prsníka v akomkoľvek veku/prostaty bez ohľadu na štádium ochorenia/rizikovú skupinu
   • Záchyt klinicky relevantného patogénneho/potenciálne patogénneho somatického variantu v nádorovom tkanive
 1. Asymptomatickí príbuzní s rakovinou v rodinnej anamnéze:
  • onkologickí/neonkologickí[6] pacienti, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, ale majú prvostupňového príbuzného, ktorý tieto kritériá spĺňa (s výnimkou bodu o personalizovanej onkologickej liečbe), ale nie je možné tohto príbuzného geneticky vyšetriť
 1.  Genetické vyšetrenie je potrebné z dôvodu rozhodnutia o ďalšej onkologickej liečbe[7]

Manažment nositeľov patogénneho/potenciálne patogénneho zárodočného variantu génov BRCA1 alebo BRCA2:

ŽENY:

 • periodické samovyšetrenie prsníkov od 18. roku
 • odborné klinické vyšetrenie prsníkov 1-2-krát ročne od 25. roku
 • MR vyšetrenie prsníkov s kontrastom 1-krát ročne od 25. roku do dovŕšenia 75. roku, následne podľa individuálneho posúdenia
 • mamografia od 30. roku do dovŕšenia 75. roku, následne podľa individuálneho posúdenia
 • dermatologické vyšetrenie 1-krát ročne zamerané na skríning malígneho melanómu

Odporúčané profylaktické chirurgické výkony (u nositeliek patogénneho / potenciálne patogénneho zárodočného variantu môžu byť indikované ako zdravotný dôvod):

 • profylaktická bilaterálna mastektómia (s možnosťou následnej rekonštrukcie prsníkov)[8]
 • profylaktická bilaterálna adnexektómia vo veku 35-40 rokov v prípade mutácií génu BRCA1, vo veku 40-45 rokov v prípade mutácií génu BRCA2 alebo vo veku o 10 rokov mladšieho, ako bol zaznamenaný najskorší výskyt rakoviny vaječníkov v rodine[9]
 • súčasná hysterektómia sa neodporúča paušálne, je to na individuálnom posúdení ošetrujúcich špecialistov
 • u pacientok, ktoré nepodstúpili profylaktickú adnexektómiu je možné zvážiť skríning rakoviny vaječníkov formou transvaginálnej sonografie a sledovania trendu hladiny CA-125 od 30-35. roku života (benefit je však nejasný)
 • skríning karcinómu pankreasu je odporúčaný len v prípade výskytu exokrinného karcinómu pankreasu u ≥1 príbuzného I. alebo druhého st.

MUŽI:

 • periodické samovyšetrenie prsníkov od 35. roku
 • odborné klinické vyšetrenie prsníkov 1-krát ročne od 35. roku
 • v prípade gynekomastie zvážiť mamografiu 1-krát ročne od 50. roku, resp. od veku
 • o 10 rokov mladšieho, ako bol zaznamenaný najskorší výskyt rakoviny prsníka u muža

v rodine

 • skríning zameraný na rakovinu prostaty od 40. roku
 • dermatologické vyšetrenie 1-krát ročne zamerané na skríning malígneho melanómu
 • skríning karcinómu pankreasu je odporúčaný len v prípade výskytu exokrinného karcinómu pankreasu u ≥1 príbuzného I. alebo druhého st.

Ďalšie medzinárodné guideliny:

 

- Manažment nositeľov patogénneho/potenciálne patogénneho zárodočného variantu génov ATM, ARD1, BRIP1, CHEK2, NBN, PALB2, CDH1, RAD51C, RAD51D, CDKN2A, PTEN, STK11 a TP53:

podľa NCCN - Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian and Pancreatic, V.2.2021, časť „GENE-A“

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/genetics_bop.pdf

- Li Fraumeni syndróm európske odporúčania:

https://www.nature.com/articles/s41431-020-0638-4

- Indikácia skríningu rakoviny pankreasu: podľa smernice Medzinárodného konzorcia pre skríning rakoviny pankreasu (ICAPS) – voľne dostupné online, aktuálna verzia z r. 2020:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31672839/

- Indikácia skríningu rakoviny kolorekta: podľa smernice NCCN – Colorectal Cancer Screening, V.2.2020, dostupné online:

https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colorectal_screening.pdf

 

Odporúčania k realizácii usmernení NCCN guidelinu:

SYNDRÓM HEREDITÁRNEHO KARCINÓMU PRSNÍKA, VAJEČNÍKOV A PANKREASU.

Verzia 2.2021-November 20, 2020

 1. (bod 2 ) Dovyšetrenie pacientov,

ktorí už v minulosti podstúpili genetické vyšetrenie limitovaného rozsahu (vyšetrenie BRCA1 a BRCA2 génov) je v súčasnosti možné len v obmedzenom rozsahu. V oddôvodnených situáciách (závažná rodinná anamnéza, nový výskyt onkologického ochorenia) je nutné zdôvodniť takúto žiadosť, prípadne vyšetrenie realizovať u novodiagnostikovaného prípadu.

 1. (bod 4)Vyšetrenie asymptomatických príbuzných

odporúčame realizovať len ak príbuzný 1.st spĺňa indikačné kritéria, u karcinómu pankreasu len ak bol diagnostikovaný do 50.roku života. Momentálne ZP uznávajú Z-kovú diagnózu (onkologické ochorenie v RA) len v limitovanom rozsahu.

 1. Zistený patogénny alebo pravdepodobne patogénny variant bez klinického nálezu

Pri zistení takéhoto variantu u vysokorizikového génu bez klinického nálezu u pacienta alebo jeho príbuzného je odporučené urobiť segregačnú analýzu v rodine.

V  prípade, ak majú uvedený variant zdraví členovia rodiny, jeho závažnosť je oslabená

V  prípade, že uvedený variant sa vyskytol u pacienta de novo, je navrhnutý plný preventívny mamažment zodpovedajúci príslušnému génu

 1. Zistený VUS (varian neznámeho významu)

V prípade vyšetrenia panelu/klinického exómu sa interpretuje len patogénny alebo pravdepodobne patogénny variant génu asociovaného s klinickým obrazom u pacienta alebo príbuzného.

Pri klinickej interpretácii VUS je nutné prihliadať na:

-či ide o vysokorizikový gén

-či klinický nález v RA alebo OA pacienta zodpovedá ochoreniam asociovaným s uvedeným variantom

-aký je charakter VUS (laboratórna interpretácia jeho závažnosti)

Pri splnení týchto podmienok má význam robiť segregačnú analýzu v rodine

 1. Vyšetrenie partnerov prenášačov závažných AR ochorení

Patogénne alebo potenciálne patogénne varianty asociovaných génov, ktoré boli zistené ako rizikové gény pre onkologické ochorenie, sa odporúča u partnera vyšetriť pri vysokej frekvencii prenášačov v populácii (nad 1:500). V takomto prípade je nutné u partnera vyšetriť celý gén. Ostatné gény s nižšou frekvenciou sa vyšetrujú len pri potvrdenej konsangvinite ev. ak partneri pochádzajú z endogamnej oblasti. V tomto prípade sa vyšetruje len známa mutácia.

Gény s vysokou frekvenciou v populácii : ATM, NBN, BLM, FANCA, FANCC, WRN

Gény s nižšou frekvenciou v populácii: BRCA2, BRIP1, PALB2, RAD51C

Vyšetrenie partnera sa odporúča len v prípade plánovanej alebo možnej koncepcie páru.

 1. Prediktívne testovanie patogénnych a potenciálne patogénnych variantov stredne a nízko- penetrantných génov , u ktorých nie je známy klinický manažment, sa neodporúča.

 

[1] invazívne malignity a duktálny karcinóm in situ

[2] prvo- alebo druhostupňoví príbuzní z jednej línie rodiny

[3] invazívne epiteliálne, nemucinózne malignity (neepiteliálne nádory môžu byť asociované s inými zriedkavými ochoreniami, ako Peutz-Jeghers syndróm alebo DICER1 syndróm, ktoré majú samostatné vyšetrovacie kritériá)

[4] exokrinný karcinóm

[5] metastatické ochorenie, intraduktálna/cribrifornmná histológia, „high-risk“ alebo „very high-risk“ ochorenie

[6] Interpretácia genetických výsledkov pre asymptomatického (neonkologického) pacienta môže mať značné limitácie, čo by malo byť v rámci genetickej konzultácie vysvetlené.

[7] Napríklad PARP-inhibítory pri ovariálnom karcinóme a metastatickom, HER2-negatívnom karcinóme prsníka; platinové deriváty pri karcinóme prostaty a pankreasu

[8] konzultácia by mala zahŕňať diskusiu o miere rizika vzniku rakoviny bez, resp. po profylaktickom zákroku a o rizikách samotnej operácie a o možnostiach plastickej rekonštrukcie

[9] konzultácia by mala zahŕňať diskusiu o reprodukčných plánoch pacientky, o miere rizika vzniku rakoviny bez, resp. po profylaktickom zákroku, o potenciálnych zdravotných problémoch a príznakoch asociovaných s menopauzou a o možnostiach hormonálnej substitúcie

Prevziať PDF verziu

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline