Organizácia ďalšieho vzdelávania v lekárskej genetike a podmienky pre vykonanie špecializačnej skúšky:
1. Požiadať SZU o zaradenie do prípravy na výkon práce v zdravotníctve (organizačno-metodické odd. SZU - MUDr. K. Macková, žiadosť- viď stránky SZU).
2. Kontakt s Klinikou lekárskej genetiky telefonicky, e-mailom alebo osobne.
3. Po zaradení na výkon práce v zdravotníctve v priebehu 6 mesiacoch absolvovať TK prípravy na výkon práce v zdravotníctve (organizuje Katedra sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva).
4. Po konzultácii na pedagogickom útvare podať prihlášku na pohovor k získaniu osvedčenia na výkon práce v zdravotníctve.
5. Bezprostredne po získaní osvedčenia požiadať o zaradenie do špecializačného štúdia laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike - žiadosť - stránky SZU.
6. Po zaradení do špecializačného štúdia povinné absolvovanie TK klinická cytogenetika a molekulová patológia v medicíne.
7. V 2-3 roku 1 týždňové ŠMŠS - Klinická cytogenetika a molekulová genetika.
8. Povinné absolvovanie KDŠS každoročne v septembri, kde sa vykoná kontrola v záznamníku a prípadne sa doporučí získanie doplnkovej laboratórnej praxe podľa potreby na inom než materskom pracovisku.
9. Po 2.roku špecializačného štúdia, študent, ktorý plní podmienky náplne dostane pridelenú tému špecializačnej práce od vedúceho pedagogického útvaru.
10. Na konci 3. roku štúdia si laboratórny diagnostik s plným pracovným úväzkom môže zaslať v dostatočnom predstihu prihlášku na špecializačnú skúšku na študijné oddelenie LF SZU- prihláška - stránky SZU.