Zápis zo zasadania výboru SSLG

Termín: 25. januára 2019, 9:00 hod.
Miesto konania: FN, Trenčín

Prezencia:
- prítomní: Dr. Cisárik, Dr. Giertlova, Dr. Hikkel, Prof. Kádaši, Dr. Konečný, Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Radvanszky, Dr. Valachová,
- ospravedlnení: Dr. Kantarská

1. Schválenie programu
- žiadne pozmeňujúce návrhy

2.1. Správa o činnosti za posledné obdobie

2.2. Kontrola plnenia uznesení/zápisnice z posledného zasadnutia výboru
- kontrola zápisnice z posledného výboru – Dr. Konečný

3. Voľba predsedu dozornej rady.
- tajná voľba 3 členov dozornej rady
- skrutátorom voľby Dr. Valachová
- za predsedu dozornej rady zvolený Dr. Radvánszky – získal 3 hlasy
- Dr. Petrovič odovzdá podklady na sekretariát SLS

4. Tvorba ŠDTP
– aktuálny stav (Dr. Mlkvá, Dr. Behulová)
4.1. ŠDTP HBOC klinický – predstavenie dokumentu Dr. Mlkvá

4.2. ŠDTP HBOC laboratórny – predstavenie dokumentu Dr. Behulová
- hlasovanie výboru za zmenu kapitoly 10.5, odstavec 1, bod c., odstavec 1 – ponechanie pôvodnej formulácie vs. vypustenie požiadavky min. 3 ročnej praxe po špecializácii
- hlasovaním v pomere za: 7 hlasov, proti: 2, zdržal sa: 1 bola ponechaná pôvodná formulácia textu

4.3. ŠDTP pre obsah, rozsah a dokumentáciu rodinnej anamnézy pri podozrení na hereditárne nádorové choroby a pre žiadosť praktického lekára a špecialistu o konzultáciu u klinického genetika – predstavenie dokumentu Dr. Mlkvá

- Výbor SLS nemal k predloženým dokumentov ďalšie pripomienky
- Dr. Behulová informovala o stretnutí s pacientskými organizáciami pre onkologických pacientov. Organizácie majú záujem o distribúciu informačných letákov s informáciami ohľadom genetickej konzultácie. Výbor schválil možnosť poskytnúť takýto materiál uvedeným organizáciám.
- informácia Dr. Cisárika o situácii na MZ SR –genetické ŠDTP sa aktuálne ešte neriešili
- predložené ŠDTP uverejní výbor na webe SSLG – pracovná verzia ŠDTP – zabezpečí Dr. Konečný
- označiť pôvodný materiál o HBOC ako verzia r. 2014, odlíšiť od platnej verzie
- prezentácia upgradu na Diskusnom sústredení 2019 – Dr. Mlkvá a Dr. Behulová

5. Plán prípravy ŠDTP pre Masívne paralelné sekvenovanie(MPS)
- dopracovať ŠDTP pre MPS v priebehu roku 2019
- zodpovedný za vypracovanie Dr. Radvánszky
- Pracovná skupina a jej zloženie – k pripomienkovaniu prizvať predstaviteľov dotknutých pracovísk – NOÚ (Hikkel), OÚSA (Lohajová-Behulová), AlphaMedical (Zemjarová Mezenská), Medirex (Minárik), Progenet (Vasovčák), GHC GEN SK (Konečný), KLG UNB (Petrovič) – zodpovedných mimo výboru osloví Dr. Konečný
- prvú verziu na pripomienkovanie pripraví Dr. Radvánszky v mesiacoch marec/apríl 2019

- Ďalšie návrhy ŠDTP na MZ SR v roku 2019 Výbor neodporúča a ak áno, tak riešiť iba existujúce a pripravené postupy, návrhy:
- Dr. Behulová navrhuje pripraviť ŠDTP resp. začať jeho prípravu pre hereditárne nádory kolorekta polypózne ako aj nepolypózne v rámci jedného dokumentu– vykomunikuje s NOÚ možné spracovanie
- ŠDTP pre cytogenetiku – na návrh Dr. Lukačkovej – zodpovedná za spracovanie do štruktúry ŠDTP – Dr. Konečný pošle word dokument pre klinický aj laboratórny ŠDTP
- podľa informácií od Dr. Hikkela má NOÚ predpripravené laboratórne ŠDTP pre CLL, AML – výbor SSLG prizve na najbližšie rokovanie do Martina aj primára NOÚ, Ing. Čermáka za účelom dohodnutia ďalšieho spoločného postupu a získania informácií od OLG, NOÚ o plánovaných prípravách iných ŠDTP a vytvorenia pracovnej skupiny pre prípravu ŠDTP zloženej aj zo zástupcov MEDIREXU

6. Príprava ďalších metodických usmernení:
- v rámci pripomienkového konania členovia výboru dokončia metodické usmernenie „Indikácia genetického vyšetrenia prenášačstva“
- materiál bol podrobne spripomienkovaný priamo na zasadnutí výboru
- spripomienkovaná verzia bola elektronicky odovzdaná prof. Kádašimu, ktorý materiál dopracuje a zašle členom výboru na posledné kolo pripomienok, tak aby mohol byť materiál na zasadnutí v Martine schválený

7. Rokovanie so Združením zdravotných poisťovní
– informácia o aktuálnom stave, príprave tém riešenia a argumentov pre rokovanie a nominácii členov výboru na stretnutie – Dr. Cisárik
- Dr. Cisárik navrhol stretnutie s predstaviteľmi VŠZP (Ing. Heriban) a až následne stretnutie s AZP – orientačne plánovať termín na druhú polovicu februára
Zhrnutie dôležitých témy na stretnutie:
- koncové vs. všeobecné genetické pracovisko – podľa HO nemá takéto členenie genetických pracovísk zmysel
- nominácia členov Výboru na stretnutie s AZP: Cisárik, Lukačková, Behulová, Mlkvá/Mistrík, Konečný
- zvýšenie ceny za klinické/ambulantné vyšetrenia
- cytogenetické výkony
- odborné pripomienkovanie laboratórnych výkonov v zmluvách ZP zo strany členov výboru spoločnosti
- návrh ceny, rozsahu a filozofie vykazovania Vyšetrenia panelu génov pre onkologické ochorenia
- téma vykazovania agregovaných/priamo hradených výkonov vs. skladačkové výkony z bodovníka

8. Katalóg výkonov MZ SR
- o aktuálnom stave informoval Dr. Cisárik - 5.2.2019 pozvaný na stretnutie na MZ SR v tejto veci
- spracovaný nový katalóg pre molekulárnu genetiku potrebné uzavrieť v prvej polovici februára –
Do konca februára musí byť katalóg za molekulárnu genetiku odovzdaný HO a zaslaný na MZ
zodpovedná Dr. Behulová.

9. ZP a výkon pre sekvenovanie panelov génov (Dr. Konečný, Dr. Behulová)
- ponuka pre ZP od Výboru SSLG v zmysle vypracovaného bodovníka ZZV:
a. Masívne paralelné sekvenovanie (1-10 génov) – 2000 Eur
b. Masívne paralelné sekvenovanie (10 a viac génov) – 3000 Eur
c. Masívne paralelné sekvenovanie (klinický exóm, exóm, genóm) – 5000 Eur
- Výbor trvá na dodržiavaní kvalitatívnych kritérií v súlade s navrhnutou cenou výkonu – nemôže byť rozhodujúca cena na úkor kvality
- poslať všetkým členom Výboru návrh ZZV – Dr. Konečný

10. Špecializačné vzdelávanie
- o aktuálnom stave informovali v špecializácii lab. diagnostikov a zdrav. laborantov Dr. Behulová a v špecializácii lekárov Dr. Mlkvá
- Dr. Behulová zodpovedná za zabezpečenia stretnutia HO a predsedu SSLG na MZ SR so zodpovednými osobami za účelom akreditácie a min. štandardov pre špecializáciu zdravotníckych laborantov v lekárskej genetike
- taktiež navrhla premenovanie špecializácie Laboratórny diagnostik – vyšetrovacie a diagnostické metódy v klinickej genetike na Klinický laboratórny genetik- CLG (v súlade s EÚ legislatívou – Clinical LaboratoryGeneticist) – výbor s návrhom jednohlasne súhlasil
- na najbližšie rokovanie výboru SSLG bude prizvaný aj Doc. Šimko ako garant špecializácie klinických genetikov a spolu s Dr. Mlkvou budú prezentovať zmeny vo vzdelávaní lekárov, v školiacom pracovisku atď.
Dr.Behulová zašle lekárom – vedúcim pracovísk minimálny štandard pre vzdelávanie lekárov v odbore Lekárska genetika

11. Plán termínov zasadnutí Výboru SSLG v r. 2019
– Dr. Konečnýinformoval o plánoch zasadnutia Výboru SSLG, ktoré budú mať 2 formy:
1. pracovné celodenné zasadnutia – min. 2x ročne vždy v miestepôsobenia niektorého z členov výboru
2. zasadnutie rozšíreného Výboru SSLG s prizvaním všetkých vedúcich pracovníkov genetických pracovísk v SR – min. 3x ročne, a to na konferenciách Martinská genetická konferencia, Diskusné stretnutie v lekárskej genetike a Izakovičov memoriál

12. Príprava organizácie XXX. Izakovičovho memoriálu 2019
- o aktuálnych informáciách hovoril hlavný organizátor Dr. Cisárik – predbežne stanovené miesto konferencie – Terchová, Hotel Hanuliak v termíne 9-11.10.2019

13. Prehľad stanov SLS, povinnosti a zodpovednosti Výboru SSLG (Dr. Konečný)
- bod bol z časových dôvodov presunutý na najbližšie zasadanie výboru
- Dr. Konečný zašle všetkých členom výboru pred zasadnutím platnú legislatívu SLS (Stanovy, Rokovací, Volebný a Hospodársky poriadok)

14. Rôzne:
14.1. Fellowship ESHG – MGD 2019
- ponúkaný fellowship bude ponúknutý víťazovi súťaže o najlepšiu prezentáciu mladého autora na Martinskej genetickej konferencii
- Dr. Konečný zistí či bude zo strany ESHG možnosť fellowshipu využiteľná pravidelne

14.2. Revízne postupy vykazovania agregovaných výkonov Dôvera
– pripomienky k uverejnenému materiálu Revízne postupy pre vykazovanie agregovaných výkonov v lekárskej genetiky na webových stránkach Dôvery zozbiera Dr. Behulová ešte pred stretnutím s AZP.

14.3. História SSLG
- aktualizácia informácií o histórii SSLG, pre potreby SLS potrebné odovzdať najneskôr do 31.3.2019
- posledné zmeny boli vykonané v r. 2009
- zodpovedný Dr. Križan a Dr. Mlkvá

14.4. Contribution to UEMS
- Výbor SSLG sa zhodol na zaplatení poplatku pre spoločnosť UEMS Section of MedicalGenetics – Dr. Konečný posunie Dr. Petrovičovi materiály pre zaplatenie poplatku
- link uvedenej spoločnosti Dr. Konečný prepošle Dr. Behulovej za účelom posúdenia potenciálnej spolupráce v rámci špecializačných štúdií v SR
- na ESHG sa predstaviteľ SSLG zúčastní na rokovaní UEMS SMG a bude informovať výbor – konkrétneho člena určí výbor na najbližšom zasadnutí.

14.5. Odborný garant ARS CME za SLS
- výbor odsúhlasil nomináciu Dr. Minárika na odborného garanta ARS CME za SSLG

14.6. Hospodárska správa SSLG
- Dr. Petrovič prezentoval aktuálny hospodársky výsledok SSLG (24 066,05.- Eur) ako aj ekonomické dáta z posledného Izakovičovho memoriálu
- prezentované podklady budú zaslané členom výboru emailom – zodpovedný Dr. Petrovič

 

PDF verzia dokumentu

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline