Termín: 9. 10. 2019, 16:00-18:30 hod.

Miesto konania: Hotel Hanuliak, Belá

Prezencia:
Prítomní za výbor: Dr. Križan, Dr. Lohajová-Behulová, Dr. Lukačková, Dr. Cisárik, Prof. Kádaši, Dr. Kantarská, Dr. Konečný, Dr. Minárik, Dr. Mlkvá, Dr. Petrovič, Dr. Valachová, Dr. Radvanszký
Hostia: viď prezenčná listina

1. Schválenie programu výboru

2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)

3. Súčasný stav PGT na Slovensku a jeho vývoj v budúcnosti (Dr. Černáková, Dr. Konečný)

výbor by mal k tejto téme zaujať odborné stanovisko, resp. zostaviť pracovnú skupinu a pripraviť metodické usmernenie

Dr. Černáková informovala o aktuálnom stave problematiky v SR; stav v okolitých krajinách – ČR, AUT, HUN, PL, GER; návrhy riešení; trendy v problematike

Dr. Melišová informovala o aktuálnych informáciách k stanoviskám ZP k PGT

- výbor schválil zloženie pracovnej skupiny (Dr. Petrovič, Dr. Černáková, Dr. Melišová, Doc. Šimko) pod vedením Dr. Petroviča ako člena výboru, ktorá do najbližšieho zasadania výboru pripraví finálny spripomienkovaný odborný materiál – usmernenie pre využitie PGT v praxi

4. Stav rokovaní s Asociáciou zdravotných poisťovní (Dr. Konečný)

- posledná reakcia smerom k AZP bola emailová výzva zo dňa 30.7.2019

- Stav rokovaní:

- za SSLG odovzdaný spripomienkovaný zoznam PHV, návrh na výkon panelového sekvenovania, výkon syndromologickej genetickej konzultácie

- výbor poveril Dr. Konečného aby opäť oslovil AZP a vyzval k ďalším rokovaniam, a to najmä v súvislosti s novými dodatkami zmlúv, ktoré boli poskytovateľom predložené bez zapracovania pripomienok výboru

- výbor bude požadovať písomné stanovisko AZP k odovzdanému dokumentu

5. Spolupráca so ZP

ZP Dôvera:

- podľa vyjadrení budú uznávať iba genetickú diagnostiku liečiteľných zriedkavých ochorení – žiadny poskytovateľ však nemá v tomto smere oficiálne stanovisko poisťovne, na základe ktorého by mohol výbor zaujať k problematike oficiálny postoj

- informácia od poskytovateľov: Dôvera vo väčšine prípadov uznáva iba agregované výkony, problémom je aj, kód 173 je uznávaný iba 1x za život čo je pri dodatočných konzultáciách problém

- ZP všeobecne nerešpektujú klinickú genetiku ako preventívny a diagnostický odbor

Union – bez príspevkov

VŠZP:

- Rokovania ohľadom navýšenia bodového hodnotenia ambulantných a cytogenetických výkonov (Dr. Valachová), ktoré boli deklarované na Diskusnom stretnutí v júni 2019 sa žiadnym spôsobom nepohli vpred

- Zmena podmienok revízie a uhrádzania výkonov pre všetky laboratóriá lekárskej genetiky

- Výbor adresoval oficiálny list/žiadosť o stretnutie, ktorý bol zaslaný aj emailom a aj doporučene priamo Dr. Havelkovej – k problematike neuznávania výkonu 4994 v množstve viac ako 14x

- doteraz bez akejkoľvek reakcie, posledná výzva na reakciu bola zaslaná emailom 4.10.2019 (Dr. Cisárik ako HO a Dr. Valachová v kópii)

- Dr. Cisárik nakontaktuje Ing. Heribana a poprosí ho o reakciu

- Výbor preberal aj alternatívne možnosti ako postupovať pri ignorácii ZP – jednou z možností je podať podnet na ÚPDZS

- Na základe nových dodatkov k zmluve so VŠZP, v ktorých sa rieši aj akreditácia, externá kontrola kvality pracovísk a na základe aktuálneho financovania cytogenetických vyšetrení vydá výbor SSLG stanovisko k akreditácii cytogenetických vyšetrení/laboratórií – návrh posunúť túto povinnosť, resp. nahradiť ju len povinnosťou externej kontroly kvality cytogenetických laboratórií – poverená Dr. Valachová

6. ŠDTP na MZ SR – konferencia, workshop (Dr. Konečný, Dr. Cisárik)

- informácia o konaní výročnej konferencie MZ SR zaslaná členom výboru do emailu

- podujatie sa koná 17-18.10.2019 – tvorivé dielne, prednášky a diskusie

- Dr. Cisárik informoval o aktuálnom stave so ŠDTP, ktoré bopli odovzdaníé na MZ SR – doteraz nebola zaznamenaná žiadna reakcia za MZ SR za odovzdané ŠDTP

- Dr. Konečný a Dr. Behulová skoncipujú email Doc. Šuvadovi, prof. Špánik za účelom informácií ohľadom ďalšieho postupu v tomto smere

- informácia o vypracovaných ŠDTP za onkocytogenetickú skupinu – spolupráca tímu z NOÚ s Dr. Lukačkovou – CLL – hotový, AML, MDS – v príprave

- ŠDTP pre FAP, Lynchov syndróm sa aktuálne nebude vypracovávať, počkáme na reakciu MZSR na už spracované ŠDTP

7. Špecializačné vzdelávanie – nové aktuálne informácie (Dr. Behulová)

- upgrade min. štandardov – na MZSR neakceptovali pripomienky SSLG s odôvodnením, že vzhľadom na charakter pripomienok treba počkať na novelizáciu príslušného zákona

- snaha o zahrnutie pedagogických a veterinárnych odborností do postgraduálneho vzdelávania

- vysokoškolsky vzdelaný laborant, resp. laborant s inou špecializáciou by mal postačovať na garantovanie chodu laboratória

- aktuálny stav laboratórnych diagnostikov zaradených v špecializácii je 40 ľudí

8. XXX. Izakovičov memoriál 2019 – organizačné informácie (Dr. Cisárik)

9. XXXI. Izakovičov memoriál ako súčasť 1st Central Europian Congress of Clinical Genetics

- 2. informácia pre Výbor SSLG o organizácii IM v spolupráci so SLGG ČLS JEP (Dr. Konečný)

- Výbor SLGG ČLS JEP schválil túto aktivitu a poveril organizáciou Dr. Scheinosta

- Organizáciu konferencie za Výbor SSLG bude zastrešovať Dr. Konečný a Dr. Petrovič

- plán je 1 ročník organizovať na českej strane hraníc v oblasti Karlovice a organizovať spoločné podujatie á 5 rokov

- Pomenovanie Izakovičov memoriál zostane v názve akcie, termín predbežne plánovaný na prvú polovicu októbra

- kapacita hotelov je na úrovni 400 participantov, kapacita hlavnej prednáškovej sály cca 300 participantov, v okolí sú k dispozícii 4 hotely pre ubytovanie

- odhad počtu participantov je 250-300 z Čiech a 120-150 zo Slovenska

- Financovanie akcie (registrácia, sponzoring) bude prebiehať nezávisle na českej a slovenskej strane cez príslušné odborné spoločnosti a následne sa náklady medzi spoločnosťami alikvótne rozdelia podľa počtu participantov z jednotlivých krajín

- Dr. Petrovič zistí možnosti fakturácie na SSLG

- Dr. Scheinost zistí možnosti voľných termínov

- v novembri plánovaná spoločná návšteva hotelov na mieste, doriešenie odhadu nákladov, termínu

- v priebehu októbra a novembra budú organizátori oslovovať sponzorov za účelom rozšírenia informácie a prieskumu trhu

10. Rôzne:

- pripomienkovanie usmernenia „Infertilita“ – časť vyšetrenie darcov gamét (Dr. Valachová) – zmena usmernenia bola schválená- finálny materiál pripraví Dr. Valachová a zašle výboru na finálne schválenie

- stretnutie s OZ OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV (OZ OODL) – informácia (Dr. Konečný)

- informácia Doc. Mišovicovej o Martinskej genetickej konferencii, ktorá bude prebiehať v termíne 12-13.3.2020

- informácia Dr. Giertlovej o príprave špecializovanej sekcii prednášok v rámci XXXI. IM 2020 venovanej genetickým ochoreniam v rómskej populácii

- informácia Dr. Giertlovej o Rezidentskom programe pre klinických genetikov na MZ SR – o zaradenie do programu žiada konkrétny poskytovateľ, nie odborná spoločnosť

- Pripomienka – Výsledky z laboratórií AlphaMedical a Medirex chodia bez pečiatky a bez podpisu zodpovedných osôb – odporučené uskutočniť nápravu

 

V Belej, 9.10.2019

 

RNDr. Michal Konečný, PhD., predseda výboru SSLG

RNDr. Róbert Petrovič, PhD., vedecký sekretár SSLG

 

Prevziať zápisnicu vo formáte PDF

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline