Termín: 10. 9. 2020, 9:00-14:00 hod.
Miesto konania: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
 
ZÁPIS Z VÝBORU SSLG:
1. Schválenie programu výboru
2. Kontrola zápisnice a úloh z posledného zasadnutia výboru (Dr. Konečný)
3. Inštitút zdravotníckej politiky MZ SR – predstavenie koncepcie Genomika (Mgr. Smatana, IZP MZ SR)
- informácie o workshope Genetické testovanie a koncepcii Genomika, na ktorej pracovali predstavitelia IZP MZ SR podal Dr. Konečný
- vzhľadom na aktuálny stav IZP nie je jasné v akom stave sa tento materiál nachádza
- workshopu predchádzalo predprípravné stretnutie s Dr. Lohajovou Behulovou, prof. Plankom a prof. Korcom
4. Materiál IZP MZ SR a SSLG
- zameraný na odborné pripomienkovanie zoznamu priamo hradených výkonov, definovanie nových molekulárno genetických výkonov napr. panely génov (Dr. Konečný)
Body na riešenie so ZP a MZ SR podľa priority:
a. bodové hodnotenie ambulantných výkonov
b. bodové hodnotenie cytogenetických výkonov
c. nové výkony pre sekvenovanie panelov génov
- návrh bol prezentovaný Dr. Cisárikom a Konečným riaditeľke MUDr. Vivodovej na MZ SR
- nové výkony boli zadefinované aj do nového ZZV a boli im nadefinované aj príslušné RL
- podpora novému zoznamu – Aslab, Union, Dôvera
- RL pre uvedené výkony boli výborom jednohlasne schválené s pripomienkami odporučenými pracovnou skupinou pre molekulárno-genetické výkony
- do 16.9.2020 budú prípadne členmi výboru emailom doplnené 3 výkony za navrhnuté vyradené výkony
d. stratifikácia/segmentácia genetických pracovísk – výbor SSLG nateraz nebude riešiť nakoľko nepovažuje v aktuálnej situácii nedostatočného financovania ambulantných a cytogenetických výkonov túto tému za prioritnú
5. Spolupráca so ZP:
a. VŠZP, Stretnutie 03.09.2020: - o stretnutí informoval na základe zápisu Dr. Konečný
- v rámci stretnutia boli riešené body 4a-d uvedené v predchádzajúcom bode zápisu
- VŠZP zaslala odbornej spoločnosti na pripomienkovanie vlastný návrh panelov génov
- Výbor odbornej spoločnosti posúdil uvedený návrh a členovia dospela k záveru, že všetky navrhované výkony sú súčasťou návrhu odbornej spoločnosti
- Výbor odporúča pokračovať v riešení otázky dofinancovania ambulantných a cytogenetických výkonov, pričom tento problém je pre odbornú spoločnosť kritický a absolútne prioritný, a to aj v jednaniach s ostatnými ZP
b. Dôvera
- problém predschvaľovania žiadaniek
- Výbor má k dispozícii neoficiálne stanovisko ÚDZS ako aj stanovisko právnej poradne SLK, o ktorom informovala MUDr. Valachová
- na plánovanom stretnutí na ZP Dôvera (17.9.2020) budú predstavitelia výboru o tomto stanovisku informovať predstaviteľov ZP a následne bol výborom jednohlasne schválený postup na podanie podnetu na ÚDZS
- zároveň sa členovia výboru zhodli, že v prípade pokračovania procesu predschvaľovania v aktuálnom stave, vypracujú Metodické usmernenie HO o odporúčanom postupe predschvaľovania vybraných genetických vyšetrení u pacientov ZP Dôvera, v rámci ktorého sa budú snažiť preniesť administratívnu záťaž na samotného pacienta a príslušnú regionálnu pobočku ZP
- výbor pre tento účel uvažuje potenciálne osloviť aj Asociáciu práv pacienta (p. Léviová)
c. Union – pozitívne vyjadrenie k výkonom pre panely génov, zatiaľ neuvažujú o predschvaľovaní žiadaniek, aj keď uvedený proces analyzujú – informoval Dr. Konečný
6. ŠDTP na MZ SR – aktuálny stav (Dr. Cisárik)
- predložený ŠDLP pre AML bol výborom jednohlasne schválený
7. Stav príprav usmernenia k PGT na Slovensku – informácia pracovnej skupiny (Dr. Petrovič)
- materiály budú členovia výboru pripomienkovať do 10.10.2020 a pripomienky zašlú Dr. Petrovičovi
8. Pripomienkovanie navrhovaných zmien Zákona SNR o UPT č. 73/1986 Z.z. a Vyhlášky č. 74
- stretnutie s Mgr. Janou Cigánikovou, MBA, predsedníčkou výboru NR SR pre zdravotníctvo
- o pripomienkach informoval Dr. Cisárik ako HO, ktorý absolvuje na pôde NR SR 16.9.2020 v tomto smere diskusiu:
Pripomienky výboru:
1. 96 hodín na rozhodnutie ukrajuje z následnej diagnostiky a starostlivosti – zásadná pripomienka, vypustiť lehotu v celku
2. platba za ťažko postihnuté dieťa – 3970 Eur (800 dostane každá + príplatok 3170 Eur za postihnuté dieťa) – môže byť vyplatená aj zálohovo a po ukončení tehotenstva musí zálohu vrátiť – Zásadná pripomienka: Malo by byť dieťa v starostlivosti rodičov, resp. matky
Chýba lehota dokedy sa poškodenie môže objaviť
3. pri interupcii zo zdravotnej indikácie musia byť 2 posudky od dvoch nezávislých lekárov (jeden musí byť gynekológ) a z iného zdravotníckeho zariadenia
4. Zásadná pripomienka: termín genetický vývoj plodu nahradiť termínom geneticky chybný plod
5. Zásadná pripomienka: Chýba definícia ťažkého genetického postihnutia a ťažkého poškodenia
- Dr. Valachová a Dr. Cisárik spracujú pripomienky do požadovanej formy (viď email z 21.8.2020) a zašlú do 17.9.2020 s odporúčaním výboru SSLG na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v kópii na členov výboru, resp. Mgr. Cigánikovú
9. Hospodárenie SSLG v roku 2019 (Dr. Petrovič)
- o výdavkoch v roku 2020 informoval Dr. Konečný
10. Činnosť dozornej rady výboru SSLG
- informoval Dr. Radvanszky, o hospodárení SSLG bude informovať členov dozornej rady a zápis zo stretntuia s prípadnými pripomienkami zašle výboru
11. Rôzne:
- Voľby do orgánov SLS – bude výbor riešiť návrhmi per rollam emailom do 14.9.2020
- organizácia vedeckých podujatí v čase Covid19, Martinské genetické dni a Izakovičov memoriál – pre epidemiologickú situáciu výbor túto tému presunul na ďalšie rokovanie
- ŠDTP pre masívne paralelné sekvenovanie (Dr. Radvanszky)
- výbor odbornej spoločnosti odporúča najbližšie zasadnutie v decembri zorganizovať na 2 dni spolu s workshopom o ŠDTP pre masívne paralelné sekvenovanie – členovia výboru zašlú návrhy na miesto konania výboru
- Výbor odporučil Dr. Konečnému kontaktovať Prof. Šuvada a navrhnúť stretnutie spolu s HO
- ešte pred tým Dr. Lohajová Behulová zašle zápisnica z Webex stretnutia medzi NOU, OUSA a Prof. Šuvadom
 
- Vzdelávanie pracovníkov (Dr. Lohajová Behulová)
- Dr. Lohajová Behulová navrhuje stretnutie na MZ SR u tajomníčky prof. Jankechovej zodpovednej za vzdelávanie pracovníkov za účasti HO pre genetiku a prezidenta spoločnosti – Dr. Lohajová Behulová dohodne termín
- hlavný problém – podľa MZ SR je laboratórny diagnostik a laborant tá istá odbornosť, pritom výbor navrhol v minulosti zmenu názvu povolania laboratórny diagnostik podľa EÚ
 
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline