Odborný program

Streda 18.10.2017

15.00-17.00 Zasadnutie Výboru SSLG SLS
17.00-18.00 Registrácia účastníkov

 

Štvrtok 19.10.2017  

8.00-9.00 Registrácia účastníkov
9.00-9.15  Slávnostné otvorenie memoriálu
9.15-10.00 Memoriálová prednáška
  Peter Celec  - (Genomická) medicína založená na dôkazoch
10.00-10.15  Prestávka
   Blok: Prenatálna diagnostika 10.15-12.30
10.15-10.30 Černáková I., Petrovič R., Fischerová M.,  Grossová M., Tazberíková Ľ., Reismulerová L., Války J. - Genetické vyšetrenia pre páry s opakovanými spontánnymi potratmi
10.30-10.45 Minichová L., Hagemann F., Vlčková Z., Fischer M-T., Genčík M.  - aCGH v prenatálnej diagnostike
10.45-11.00   Balcová M., Horák J., Horňák M., Oráčová E., Veselá K., Trávník P. - Frekvencia a charakteristika chromozó-mových aberácií vyskytujúcich sa v mozaike u ľudských IVF embryí
11.00-11.15   Svobodová E., Grochová I., Hořínová V., Kadlecová J., Matyášová M., Michenková A., Vlašín P., Nikulenkov Grochová D. - Ultrazvukové nálezy u prenatálně diagnostikovaných případů syndromu Noonanové
11.15-11.30  Repiská G., Konečná B., Shelke G.V., Lässer C., Izrael Vlková B., Minárik G. - Je DNA placentárneho pôvodu v exozómoch izolovaných z maternál-nych telových tekutín?
11.30-11.45  Sekelská M., Valentínová L., Izsáková A., Venghová M., Kúchová Ž., Lukačková R., Landlová D., Križan P., Hýblová M., Budiš J., Szemes T., Minárik G. - Výsledky prospektívnej štúdie využitia Trisomy testu®
11.45-12.00 Minárik, G., Barošová, J., Kršiaková, J., Hýblová, M., Budiš, J., Szemes, T., Gnip, A., Landlová, D., Lukačková, R., Križan, P. - Náhodné a kontroverzné nálezy v NIPT
12.00-12.15 Szemes, T., Gazdarica J., Striešková L., Gazdaricová I., Venghová M., Frno R., Ďuriš F., Budiš J. - Potenciál využitia dát NIPT testu pri stanovení populačných frekvencií jednonukleotidových variantov
12.15-12.30 Gnip, A., Križan, P. - Výpočet zvyškového rizika iných chromozómových aberácií pri vylúčení trizómií 21,18 a 13 metódou NIPT
12.30-13.30 Obed
  Blok: Klinická genetika I. 13.30-14.45
13.30-13.45  Chandoga, J., Hlavatá, A., Knapková, M., Kramarová, V., Repiský, M., Petrovič., R., Lisyová, J., Cisárik, - Zriedkavé dedičné metabolické ochorenia v ére ,,OMICS“ a národná stratégia v systéme zdravotnej starostlivosti SR
13.45-14.00  Giertlová, M., Minárik, G., Flimelová, K., Karabinoš, A., Gnip, A., Križan, P. - Využitie genomických analýz v diagnostike zriedkavých dedičných ochorení
14.00-14.15 Petrovič, R., Pastoráková, A., Pribilincová, Z., Lysinová, M., Chandoga, J., Böhmer, D. - Skúsenosti s molekulárno-genetickou diagnostikou kongenitálnej adrenálnej hyperplázie na Slovensku

14.15-14.30

Jungová, P., Petrovič, R., Mattošová, S.,  Špalek, P., Chandoga, J. - Fenotypová variabilita familiárnej transtyretínovej amyloidózy

14.30-14.45 Uhrová Mészárosová, A., Šafka Brožková, D., Mazanec, R., Vyhnálek, M., Laštůvková, J., Bittóová, M., Koudová, M., Seeman, P. - Nová homozygotní varianta v genu FA2H u českého pacienta s autozomálně recesívní hereditární spastickou paraparézou typu SPG35
14.45-15.00 Prestávka
  Blok: Molekulárna diagnostika 15.00-16.30
15.00-15.15 Firemná prednáška generálneho a hlavného partnera
15.15-15.30  Kubiritová, Z., Hýblová, M., Budiš, J., Szemes, T., Kádaši, Ľ., Radvánszky, J. - Náhodné a sekundárne zistenia pri genomických analýzach - čo vlastne pre nás znamenajú?
15.30-15.45  Konečný M., Michalovská R., Hrabíková M., Vlčková Z., Blaškova M., Baldovič M. - Molekulárno genetická interpretácia DNA variantov identifikovaných metódou masívneho paralelného sekvenovania
15.45-16.00 Radvánszky, J., Kubiritová, Z., Hýblová, M., Budiš, J., Szemes, T., Kádaši, Ľ. - Farmakogenomika v praxi, alebo čo vieme vyčítať z genómu jedinca za hranicami asociačných štúdií

16.00-16.15 

Židek, R., Šnirc, M., Belej, Ľ. - Využitie Microarray a GWAS pre odhad rizikovej kompozície živín.

16.15-16.30

Hančárová, M., Prchalová, D., Havlovicová, M., Vlčková, M., Stránecký, V., Drábová, J., Šterbová, K., Valachová, A., Vyhnálková, M., Simandlová, M., Gécz, J., Sedláček, Z. - Objasnenie prípadov mentálnej retardácie a porúch autistického spektra využitím genomických metód
 18.30 Spoločenský večer – Predstavenie „Z rúčky do rúčky“ (DAB, Nitra) 
  

Piatok 20.10.2017

   Blok: Klinická genetika II. 8.30-10.30
8.30-8.45  Fábryová, V., Kollárová, A., Božek, P. - Starostlivosť o hemoglobinopatie na Slovensku
8.45-9.00  Kovács L., Hrčková G., Skalická K., Jankó V., Kytnarová J., Čižmárová M., Tesařová M., Košťálová Ľ., Virgová D., Dallos T., Hána V., Lebl J., Zeman J. - Familiárny neurohypofýzový diabetes insipidus v siedmich českých a slovenských rodinách - dve nové mutácie a diagnostický prínos genetického testovania
9.00-9.15  Běhalová L., Minichová L., Michnová A., Cisárik F., Kantarská D., Genčík M. - Mutácie v SPRED1 géne u slovenských pacientov – kazuistiky
9.15-9.30 Ilencikova, D., Csillag, B., Webersinke, G., Laccone, F., Meiss, M., Duba, H-Ch. - MIRAGE syndrome - a novel developmental disorder with predisposition to severe myelodysplasia
9.30-9.45 Hrčková G., Dallos T., Twigg S.R., Kovács L. - (Dočasne) odložený prípad.
9.45-10.00 Péčová, T., Péčová, K., Nemilová, Š, Vorčáková, K., Žaliová, M., Burjanivová, T., Malicherová, B., Plank, L., Adamicová, K., Péč, M., Trka, J., Martinásková, K., Péč, J. - Testikulárny nádor u jednovaječných dvojčiat so systémovou mastocytózou
10.00-10.15 Vasovčák, P. - Autozomálne dominantné polycystické ochorenie obličiek - molekulová diagnostika
10.15-10.30 Skalická K., Hrčková G, Vaská A, Baranyaiová A, Janega P, Žilinská Z., Daniš D., Kovács L. - Primárne cílium v molekulovej patogenéze autozómovo-dominantnej polycystickej chorobe obličiek.
10.30-10.45 Prestávka
  Blok: Onkogenetika 10.45-13.15
10.45-11.15 Čekan, P. - Vývoj kvantitatívnych a multiplexných diagnostických technológií a aplikácií
11.15-11.30 Hamidová O., Slamka T., Vavrová Ľ., Závodná K., Lohajová Behulová, R. - Klinický a molekulárno - genetický manažment pacienta so suspektným onkogenetickým syndrómom.
11.30-11.45 Žideková, D., Slamka, T., Hamidová, O., Lohajová Behulová, R. - Kauzálne varianty génu CHEK2 v diagnostike HBOC
11.45-12.00 Michnová A., Minichová L., Vlčková Z., Hagemann F., Warnking O., Genčík A., Genčík M. - NGS a diagnostika karcinómu prsníka a vaječníkov.
12.00-12.15 Vavrová, Ľ., Slamka, T., Dolešová, L., Hamidová, O., Kajo, K., Lohajová Behulová, R. - Diagnostika patologických variantov u pacientok so seróznym karcinómom ovária identifikovaných vo vzorkách izolovaných z PK a FFPE pomocou NGS
12.15-12.30 Farkašová A., Scheerová K., Huťka Z., Plank L. - Nové trendy v analýze ctDNA
12.30-12.45 Tóthová, M., Čermák, M., Svoreň, Z., Džubasová, M., Hikkel, I., Konkoľová, J., Čabráková, Z., Straková. K. - Prestavby MLL u pacientov OLG NOÚ
12.45-13.00  Fiedlerová K., Fröhlichová L. - Špecifiká FISH diagnostiky u solídnych tumorov
13.00-13.15  Malicherová B., Burjanivová T., Mináriková E., Bobrovská M., Homola I., Lasabová Z., Plank L. - Malígny melanóm - detekcia nových "driver" mutácií.
   
13.15 Ukončenie memoriálu
13.30

Obed

Brožúra s programom na stiahnutie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Facebook
Accept
Decline
Unknown
Unknown
Accept
Decline