kadasiGenetika už dávno opustila výskumné laboratóriá a v súčasnosti patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce oblasti molekulárnej biológie s významným dopadom na  mnohé oblasti nášho života. Nie je výnimkou ani medicína. Lekárska genetika sa stala interdisciplinárnou vedou a z jej metód a výsledkov profitujú prakticky všetky oblasti medicíny. Osekvenovanie a anotácia ľudského genómu v roku 2004 tento prudký rozvoj ešte viac urýchlili. Dá sa povedať, že každým dňom pribúdajú nové a nové poznatky s významným dopadom na lekársku starostlivosť o pacientov, či už v oblasti diagnostiky, liečby alebo prevencie.

Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSLG SLS) si kladie za svoj cieľ vytvárať podmienky pre rozvoj odboru lekárska genetika, zvyšovať odborné znalosti jej členov, zaisťovať vzdelávacie programy, podporovať vedeckovýskumnú činnosť v odbore, ako aj vytvárať fórum na výmenu názorov a skúseností. Vzhľadom na širokú oblasť uplatnenia výsledkov lekárskej genetiky v mnohých medicínskych odboroch, budeme radi, ak sa k nám lekárskym genetikom prihlásia aj lekári iných odborností.

Doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc.
prezident SSLG SLS